HÄT Systems OÜ on välja töötanud lisaks tootekonfiguraatorile ka Dynamics NAV kvaliteedilahenduse. See on lahendus, mis annab võimaluse tagada oma teenuste/toodete kõrge kvaliteedi. Kvaliteedilahendusest anname lühidalt ülevaate Soome pumbatootjale Kolmeks AS tehtud kvaliteedilahenduse näitel, kelle jaoks on oluline just toodete kõrge kvaliteet. Kvaliteedilahendus koosneb peamiselt kahest osast – kvaliteedikontrollist ning reklamatsioonide haldusest.

Kõigepealt väike ülevaade kvaliteedikontrollist. Lõppkasutaja jaoks on siin tehtud veebikeskkond, kuhu kasutaja logib sisse oma tunnustega ja seejärel avaneb talle vastavasisuline aken, kus saab hakata toiminguid tegema. Siin on kaks erinevat rolli – operaator ehk töömees ja kvaliteedikontrolli töötaja.

Kolmeks-kvaliteedilahendus

Toodete tegemisel on üldjuhul vajalik mõne detaili ülemõõtmine, näiteks Kolmeks AS puhul metallist võlli ülemõõtmine. Siinkohal saab kasutada triipkoodi kasutamise põhimõtet. Mõõtmisel saab olla kaks varianti, kas toimub täiesti uus mõõtmine või ootel mõõtmine ehk mõõtmisi on võimalik ootele panna. Uue mõõtmise puhul täidetakse vastavalt tootele ära kaubanumber, mis genereerib järjekorra numbri ja teab mis töökeskkonnaga on tegemist. Seejärel tulevad ette parameetrid, mis selle tegevuse juures on vajalik mõõta. Nagu eelpool öeldud, saab mõõtmisi ka ootele panna, kuid siinkohal on vajalik öelda ette järjekorranumber, kuna programm ei tee uut kirjet, vaid otsib üles niiöelda pooliku ehk ootele jäänud mõõtmise.

Programmis on näha, mis vea põhjusega on toode uuesti mõõtmisesse sattunud. Kui on näha, et tootega seoses on mingisugune viga, siis on võimalik toode liigutada NAVis kvaliteedilattu, et otsustada mis sellega edasi tehakse. Kvaliteedi tagamiseks võib teha nii pistelist kontrolli, kuid samuti saab ka kontrolli teostada nii, et näiteks iga viies toode tuleb üle mõõta.

Selleks, et programm võimaldaks kvaliteedikontrolli võimalikult hästi teostada, on eelnevalt tarvis teha vajalikud eelseadistused, näiteks:

  • Kvaliteedi parameetrite tabel – siin on ära defineeritud kõikvõimalikud parameetrid, mida peab kvaliteedi tagamiseks mõõtma. Parameetritel on omakorda öeldud ära, millest nad sõltuvad. Väärtuste tüüp saab olla kas number või tekst. Mõõtmistulemuste hinnangute juures on ära toodud väärtus ja seejärel kas see on “OK” või “praak”.
  • Kauba kvaliteediparameetrite loend – iga kauba kohta peab täitma tabeli ehk uue kaardi iga kauba kohta. Kõigepealt tuleb valida kauba järjekorranumber (kaubapõhised). Seejärel tuleks täita näiteks Kolmeks AS puhul soojuspaisumise tegur, niiskuse piirmäär, mõõteriistade arv jne. Mõõtmisi saab raporteerida toodetele, millel on olemas kaubakvaliteedi sertifitseeritud kaubakaart.

Alati määratakse ära mõõtmiste arv ehk mitmendat toodet mõõdetakse (nt. iga 5-ndat toodet). Samuti määratakse ära kas mõõdetakse tootmistellimusega või toodetega seoses. Näiteks on ka võimalik, et mõõdetakse alati tootmistellimuse esimest kaupa ning lisaks iga 20.ndat kaupa. Mõõtmist võib teostada nii tootmine kui kvaliteet, kuid samuti võivad mõõtmist teostada mõlemad täpselt sama sagedusega või erinevalt. Hiljem tekib info mõõtmise kohta NAVis “kauba mõõteprotokollide loend” alla. Üks rida tähendab ühte mõõtmist ja see kuvatakse kaardina – päises näha kes mõõtis ja kuna mõõdeti ning ridadel on näha mõõtmistulemus.

Kokkuvõttes seisneb kvaliteedikontrolli põhimõte kontrolli tagamises, et tooted oleksid kvaliteetsed ning kui esineb probleeme, siis kuidas avastada ning tuvastada probleemi põhjuseid.

Reklamatsioonide haldus on kvaliteedilahenduse teine oluline osa, mis võib olla:

  • Hankijale tehtav reklamatsioon – kui näiteks laos või tootmisprotsessi käigus on avastatud, et algmaterjal on praak, siis on reklamatsioon suunatud hankijale.
  • Kliendipoolne reklamatsioon – kui reklamatsioon tuleb kliendi poolt, siis võib see olla kliendi enda süül, tootmisprotsessis tekkinud või hoopis algmaterjali süül. Ehk kliendi reklamatsioon võib üle minna ka hankija reklamatsiooniks.

Kolmeks-reklamatsioon

Reklamatsioonide täitmise juures on näiteks oluline ära märkida:

  • Milliselt kliendilt reklamatsioon tuli
  • Saabumise kuupäev
  • Mis aja jooksul peab reklamatsioonile vastama (nt. 5 tööpäeva jooksul)
  • Millise kaubaga ja mis koguse suhtes on reklamatsioon
  • Tuvastada, kes on praagi põhjustaja (klient, hankija või ettevõtte ise näiteks toomisprotsessi käigus)

Kui reklamatsioon on seotud hankijaga, siis saadetakse reklamatsioon hankijale edasi – programmis tuleb valida “Koosta reklamatsioon hankijale”. Kliendile tuleb teha kreeditarve või klient esitab ettevõttele arve – selle toiminguga tuleb toode lattu tagasi. Hankijatele esitatakse üldjuhul reklamatsioonid suurema perioodi kohta korraga (nt. ühe kuu kohta käivad reklamatsioonid saadetakse hankijale korraga). Praagi kohta on võimalik rakendada ka niiöelda tükeldamise meetodit ehk osa materjalist saab tagasi arvele võtta.